Belangenconflicten

Belangenconflicten

De procedure

Procedure belangenconflicten

Het volmachtbedrijf en het adviesbedrijf  zijn afzonderlijke rechtspersonen. De samenwerking tussen het volmachtbedrijf en het adviesbedrijf  levert ons de beoogde efficiencyvoordelen op. Vanwege  de nauwe samenwerking, hanteren wij een belangenverstrengelingbeleid.

 

Wij hebben hiervoor het navolgende beleid geformuleerd.

  • de feitelijk leider van het volmachtbedrijf is eindverantwoordelijk voor het volmachtbeleid;
  • indien de in het Organisatiehandboek van Chabot Assuradeuren B.V. genoemde procedures, werkinstructies en kwaliteitsdocumenten geen duidelijkheid geven over hoe in een bepaalde situatie (met betrekking tot verleende volmachten) gehandeld dient te worden, beslist de feitelijk leider van het volmachtbedrijf.
  • beslissingen om af te wijken van de in dit handboek genoemde procedures, instructies en overige documenten worden genomen:
    • binnen de bevoegdheden van de verleende volmachten na schriftelijke toestemming van de feitelijk leider van het volmachtbedrijf;
    • in afwijking van de bevoegdheden van de verleende volmachten met schriftelijke toestemming van de feitelijk leider van het volmachtbedrijf en van de volmachtgever;
  • indien er bij een schade gediscussieerd wordt over de schuldvraag en er zijn twee of meer van onze (volmacht)verzekerden bij betrokken, dan wordt de schaderegeling geheel of gedeeltelijk uit handen gegeven aan een van de betrokken verzekeraars/volmachtgevers.